loader image
Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Roberto Bolaño, 2016, 2666, Αθήνα, Εκδόσεις Άγρα.

Αναστασία Γκόνη-Καραμπότσου, 2020, Γυναικοκτονία: μία συγκριτική εξέταση σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αθήνα, ΕΚΠΑ, https://pergamos.lib.uoa.gr/

Αθανασία Κοντοχρήστου, 2021, « Από την έμφυλη βία στη γυναικοκτονία: το παράδειγμα της Ελλάδας μέσα από το μοντέλο της Ιταλίας». Στο Ν. Βαίου, Γ. Πετράκη, Μ. Στρατηγάκη (επιμ.), Έμφυλη Βία-Βία κατά των Γυναικών, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 

Sergio González Rodríguez, 2018, Η γυναικοκτόνος μηχανή. Εκδόσεις Τοποβόρος.

Στέλλα Καψαμπέλη, 2019, Έμφυλες εξοντώσεις στο όνομα της αγάπης, της ατυχίας και της τρέλας. Η γυναικοκτονία ως σύγχρονη ελληνική τραγωδία μέσα από την ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου. Αθήνα, ΕΚΠΑ,  https://pergamos.lib.uoa.gr/

Γεωργία Πετράκη (επιμ.), 2020, Γυναικοκτονίες, Διαπιστώσεις, Ερωτήματα και Ερωτηματικά, Τετράδια Κοινωνικής Πολιτικής (4), Ειδικό Τεύχος, Αθήνα, Gutenberg.

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Naeeman Abrahams, Rachel Jewkes, Lorna Martin et al., 2009, «Mortality of women from intimate partner violence in South Africa: A national epidemiological study. Violence and Victims 24(4) : 546–556.

Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud, Ludovic Gaussot, et alli (επιμ.), 2019, On tue une femme. Le féminicide. Histoire et actualités, Paris, Hermann.

Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Marie-José Grihom (επιμ.), 2020, Les violences en famille : histoire et actualités, Paris, Hermann.

Elisa Bonani, Annielo Maiese, Lorenzo Gitto et al., 201, Femicide in Italy: National scenario and presentation of four cases. Medico-Legal Journal 82(1) : 32–37.

Marlaine Cacouault-Bitaud, Maryse Jaspard, 2020, “Controverse. Féminicide”, Travail, genre et sociétés 43.

Jacquelyn C. Campbell et al., 2008, Risk factors for femicide and femicide-suicide: A multisite case control study. In: PATH et al., Strengthening Understanding of Femicide, Using Research to Galvanize Action and Accountability, Washington, DC, Meeting April 2008, σσ. 57–65. www.path.org/publications/

Jacquelyn C. Campbell et al., 2007, Intimate partner homicide: Review and implications of research and policy, Trauma Violence Abuse 8(3): 246–269.

Jacquelyn C. Campbell et al., 2003, Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study, American Journal of Public Health 93(7): 1089–1097.

Deborah Cameron, Elisabeth Frazer,1987, The Lust to Kill: A Feminist Investigation of Sexual Murder, New York, New York University Press.

Consuelo Corradi, Heidi Stockl, 2014, “Intimate partner homicide in 10 European countries: Statistical data and policy development in a cross-national perspective”, European Journal of Criminology 11(5): 601–618.

Louise Dixon, Catherine Hamilton-Giachritsis, Kevin Browne, 2008, “Classifying intimate partner femicide”, Journal of Interpersonal Violence 23(1): 74–93.

Rebecca Emerson Dobash, Russell P. Dobash et al., 2004, “Not an Ordinary Killer- Just an Ordinary Guy. When Men Murder an Intimate Woman Partner”, Violence Against Women 10(6). https://doi.org/

Rebecca Emerson Dobash, Russell P. Dobash et al., 2007, “Lethal and nonlethal violence against an intimate female partner: Comparing male murderers to nonlethal abusers”, Violence against Women 13(4): 329–353.

Rebecca Emerson Dobash, Russell P. Dobash, 2008, “Murder in Britain study: The murder of women”. In PATH et al., Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability, Washington, DC, Meeting April 2008, σσ. 66–72. https://path.azureedge.net/

Rebecca Emerson Dobash, Russell P. Dobash, 2011, “What were they thinking? Men who murder an intimate partner”, Violence against Women 17(1): 111–134.

Rebecca Emerson Dobash, Russell P. Dobash, 2015, When men murder women, New York, Oxford University Press.

Rosa Linda Fregoso, Cynthia Bejarano (επιμ.), 2010, Terrorizing Women. Feminicide in the Américas, Durham and London, Duke University Press.

Victoria Frye, Sandro Galea, Melissa Tracy et al., 2008, “The role of neighborhood environment and risk of intimate partner femicide in a large urban area”, American Journal of Public Health 98(8): 1473–1479.

Victoria Frye, Vanessa Hosein et al., 2005, “Femicide in New York City: 1990 to 1999, Homicide Studies 9(3): 204–228.

Alicia Gaspar de Alba, Georgina Guzmán, 2010, Making a Killing: Femicide, Free Trade and La Frontera, Texas, University of Texas Press.

Rosaura Gonzalez-Mendez, Juana Dolores Santana-Hernandez, 2012, “Professional opinions on violence against women and femicide in Spain”, Homicide Studies 16(1): 41–59.

Kris Henning, Jennifer Connor-Smith, 2011, “Why doesn’t he leave? Relationship continuity and satisfaction among male domestic violence offenders”, Journal of Interpersonal Violence 26(7): 1366–1387.

Pina Lalli, Chiara Gius, 2014, “I loved her so much, but I killed her’: Romantic love as a representational frame for intimate partner femicide in three Italian newspapers”, Journal for Communication Studies, 7(4): 37-52.

Marylène Lapalus, 2015, «Feminicidio/femicidio: les enjeux théoriques et politiques d’un discours définitoire de la violence contre les femmes», Enfances Familles Générations 22.

Jane Monckton-Smith, 2012, Murder, Gender and the Media: Narratives of Dangerous Love, U.K., Palgrave Macmillan.

James Messerschmidt, 2017, “Masculinities and Femicide”, Qualitative Sociology Review 13(3):70-79.

Christina Nicolaidis et al., 2003, “Could We Have Known? A Qualitative Analysis of Data from Women Who Survived an Attempted Homicide by an Intimate Partner”. Journal of General Internal Medicine (J.G.I.M.), 18(10): 788-794.

Kenneth Polk, 1994, When Men Kill: Scenarios of Masculine Violence, Cambridge University Press.

Jill Radford and Diana Russell, 1992, Femicide. The Politics of Woman Killing, New York, Twayne Publishers & Macmillan, Buckingham, Open University Press.

Diana Russell, Roberta Harmes, 2001, Femicide in Global Perspective, New York and London: Teachers College Press.

Diana Russell, 2008, “Politicizing the killing of females”, In PATH et al., Strengthening Understanding of Femicide, Using Research to Galvanize Action and Accountability, Washington, DC, Meeting April 2008, pp. 26–31.

Diana Russell, 2012, “Defining Femicide: Introductory speech presented to United Nations Symposium on Femicide on 11/26/2012”. Defining_Femicide_-_United_Nations_Speech_by_Diana_E._H._Russell_Ph.D.pdf (dianarussell.com)

Νedera Shalhoub-Kevorkian, 2003, “Reexamining femicide: Breaking the silence and crossing ‘scientific’ Borders”, Signs: Journal of Women in Culture and Society 28(2): 581–608.

Nedera Shalhoub-Kevorkian, Suhad Daher-Nashif, 2013, “Femicide and colonization: Between the politics of exclusion and the culture of control”, Violence against Women 19(3): 295–315.

Rae Taylor, Jana Jasinski, 2011, “Femicide and the feminist perspective”, Homicide Studies 15(4): 341–362.

Gaye Tuschman, 1988, “The symbolic annihilation of women by the mass media”. In Cohen S., Young J., (επιμ.), The manufacture of news. Social problems, deviance and the mass media (revised edition), London, Constable.

Shalva Weil, 2016, “Making femicide visible”, Current Sociology 64(7):1124–1137. https://doi.org/

Shalva Weil, Consuelo Corradi, Marceline Naudi M. (επιμ.), 2018, Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention, Bristol, Bristol University Press. http://www.oapen.org/

Melissa Wright, 2011, “Necropolitics, Narcopolitics, and Femicide: Gendered Violence on the Mexico-U.S. Border”, Signs 36 (3):707-731.

 

Ενδεικτική Αρθρογραφία

Μαρία Γκασούκα, 25/11/2020, «Εξοργιστική η κοινωνική αδράνεια στις γυναικοκτονίες», https://avgi.gr/

Μαρία Γκασούκα, 20/10/2021, «Γυναικοκτονίες: μια μακραίωνη διαπολιτισμική συνήθεια», https://a8inea.com/

Μαρία Γκασούκα, 14/10/2021, «Κύπρος: σύντομα ποινικό αδίκημα η γυναικοκτονία», https://tomov.gr/

Αναστασία Γκόνη-Καραμπότσιου, 08/04/2021, «Γυναικοκτονία: η έμφυλη διάσταση του αδικήματος της γυναικοκτονίας», https://syntagmawatch.gr/

Αναστασία Γκόνη-Καραμπότσιου, 02/09/2021, «Η νομική αναγνώριση του αδικήματος της γυναικοκτονίας», https://syntagmawatch.gr/

Ελευθερία Κώνστα, 02-07-2021, «Γιατί γυναικοκτονία και όχι ανθρωποκτονία», Εφέτης, https://ende.gr/

Αθηνά Πεγκλίδου, 08/01/2019, «Η γυναικοκτονία δεν είναι νεολογισμός» (απάντηση στο «Γυναικοκτονία, αυτή η μάστιγα», https://protagon.gr/

Αθηνά Πεγκλίδου, 20/12/2021, «Γυναικοκτονίες στην πανδημία covid-19. Ένα σχόλιο για την καθημερινή βία σε εξαιρετικούς καιρούς», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 153-154, https://synchronathemata.gr/

Αθανασία Κοντοχρήστου, 2020, «Ένα πρώτο σχόλιο για τη Γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή πρώτων συμπερασμάτων». Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. https://www.aegean.gr/

Yancy George, 10/07/2019, “Judith Butler- When Killing Women Isn’t a Crime”, https://www.nytimes.com/

 

Παρατηρητήρια, Οργανισμοί και Οργανώσεις, Χάρτες Καταγραφής

European Parliament, 2015, http://www.europarl.europa.eu/

Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability (C.F.O.J.A.). https://www.femicideincanada.ca/

E.I.G.E. Glossary & Thesaurus –Femicide. https://eige.europa.eu/thesaurus/

E.I.G.E., (2016). “Administrative data collection on rape, femicide and intimate partner violence in E.U. Member States”, Luxemburg, Publications Office of the European Union, https://eige.europa.eu/publications/

Etherington, N., Baker, L., Pietsch, N., Straatman, A.-L., Ansems, A., Barreto, E., Campbell, M., 2015, “Femicide”, Learning Network, (14). Ontario: Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children. https://www.researchgate.net/publication/

“Femicide and the Courts”, Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability, (2018). #CallItFemicide. Understanding gender-related killings of women and girls in Canada 2018. https://cnpea.ca/

Femicide Watch Platform on the Gender-Related Killings of Women and Girls (a joint project of the UN Studies Association and the Femicide Team of the former ACUNS Vienna Liaison Office). http://femicide-watch.org/

Femicide Census (about women who have been killed by men in the UK and the men who have killed them). https://www.femicidecensus.org/

Femicidio. I dati raccolti dal gruppo femminicidio della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. https://femicidiocasadonne.wordpress.com/

Casa Delle Donne di Bologna, http://www.stopfemminicidio.it/

Level Up, (2018). Dignity for dead women: Media guidelines for reporting domestic violent deaths. https://welevelup.org/

Regional Office for Central America of the United Nations Commissioner for Human Rights (OHCHR), Americas and the Caribbean Regional Office of United Nations Entity of Gender Equality and the Empowerment of Women (U.N. Women), Roth F. & Valencia A. (επιμ.), Women Latin American Model Protocol for the Investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide). https://eurogender.eige.europa.eu/

“Spotlight Initiative: eliminate violence against women and girls” των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική. https://youtube.com/

World Health Organization, (2012). Understanding and addressing violence against women: Femicide. WHO_RHR_12.38_eng.pdf

United Nations Office for Drugs and Crime, (Μάρτιος 2015). International Classification of Crime for Statistical purposes (I.C.C.S.), version 1.0. Vienna: United Nations. http://femicide-watch.org/

UNODC (2018), “Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and girls. Vienna”, https://www.unodc.org/

United Nations Office on Drugs and Crime & The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), (2015). Homicide and Gender 2015.

Χάρτης καταγραφής Μεξικό, https://www.google.com/maps/

Χάρτης καταγραφής Ινδίας, http://mapping-sexual-violence.appspot.com/

Χάρτης καταγραφής Γαλλίας, https://www.google.com/maps/

Χάρτης καταγραφής Ισπανίας, https://feminicidio.net/

Χάρτης καταγραφής Αιγύπτου, https://harassmap.org/

Χάρτης καταγραφής Τουρκίας, http://anitsayac.com/

Χάρτης καταγραφής Ηνωμένου Βασιλείου, http://wemap.org/

Χάρτης καταγραφής έμφυλης/σεξιστικής βίας Ελλάδας, https://www.google.com/maps/

Εφημερίδα καταγραφής σεξιστικής βίας στην Ελλάδα, https://wildcatpatra.wordpress.com/